Training voorwaarden

Training voorwaarden reanimatietrainingen 

Door u in te schrijven voor een training georganiseerd door de Stichting AED Wageningen, door het boeken van een groepstraining en/of door het betalen van de u toegezonden factuur gaat u akkoord met de volgende training voorwaarden:

 1. Onze training volgt de laatst geldende richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Al onze instructeurs zijn NRR-gecertificeerd.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor groepstrainingen, voor de organisator en voor de deelnemers. Waar in deze voorwaarden van “u” gesproken wordt, geldt dit voor de organisator en voor de individuele deelnemers aan een groepstraining. De organisator van groepstrainingen vrijwaart de Stichting AED Wageningen voor claims van deelnemers die door hem/haar aangedragen zijn welke uitgaan boven de bedragen die op grond van deze voorwaarden verschuldigd zijn.
 3. Onze trainingen worden gegeven (en het training materiaal is gesteld) in het Nederlands. Heeft, of verwacht, u taalproblemen, meld het ons dan ruim voor aanvang van de training en wij zullen in overleg met u proberen een oplossing te vinden.
 4. Er gelden geen leeftijdsgrenzen. U dient wel te kunnen knielen, over voldoende kracht te beschikken om borstcompressies uit te voeren en gewicht op uw polsen te zetten. Om burgerhulpverlener te kunnen worden, dient u minimaal 18 jaar te zijn (dit is een voorwaarde van HartslagNu).
 5. Herhalingstrainingen zijn bedoeld voor mensen die een NRR erkende basis- of eerdere herhalingstraining gevolgd hebben in een periode van niet langer dan 15 maanden voor de training datum. Bij aanvang van een herhalingstraining dienen de cursisten te demonstreren dat zij de basisvaardigheden bezitten. Kunt u dit naar het oordeel van de instructeur onvoldoende, dan kunt u verwezen worden naar een basistraining; Hebt u langer dan 15 maanden geleden een vorige reanimatietraining gevolgd, dan dient u een basistraining te volgen. 
 6. Reanimatietrainingen zijn vrijgesteld van BTW zolang wij reanimatiepartner zijn van de Hartstichting. U ontvangt dan geen factuur met BTW. Indien u door de wijze van betaling niet automatisch een factuur ontvangt, kunt u een factuur aanvragen (bijv. ten behoeve van declaratie bij uw werkgever of bij een zorgverzekeraar) door binnen één maand na afloop van de training een mail te sturen aan cursus@aedwageningen.nl
 7. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te controleren of de training kosten vergoed worden onder uw zorgpolis. De Stichting AED Wageningen kan hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Wij zijn reanimatiepartner van de Hartstichting en onze instructeurs zijn erkend door de Nederlandse Reanimatieraad(NRR).
 8. In de basistraining prijs van de trainingen is inbegrepen een opleidingsboekje (fysiek, Kladblokje, pen, Kiss-of-Life zolang de voorraad strekt), gebruik materialen, koffie/thee en een op uw naam gesteld digitaal certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad indien u de training met goed gevolg heeft afgesloten (zie hierna).
 9. U dient direct bij uw aanmelding te betalen. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling. De genoemde training bedragen gelden uitsluitend bij tijdige vooruitbetaling. Bij onverhoopte betaling op de training locatie (bijv. bij late aanmelding) geldt een hoger tarief. Contante betalingen ter plaatse zijn niet mogelijk. Indien u een training geboekt heeft en daarna wordt door ons een tariefswijziging toegepast, een korting gegeven of een training gratis aangeboden, heeft u geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van uw training prijs. Met andere woorden: de training prijs die vermeld stond op het moment van uw boeking, geldt.
 10. Wij behouden ons het recht voor om geplande trainingen te annuleren bij onvoldoende belangstelling, onverwachte niet-beschikbaarheid van locatie of instructeur (bijv. ziekte) of door overheidsmaatregelen. U wordt dan in overleg overgeboekt naar een andere training datum of krijgt op uw verzoek uw geld terug. Wij streven ernaar om een annulering wegens onvoldoende belangstelling uiterlijk 7 dagen voor de training datum aan u te communiceren.
 11. Communicaties aan u over de geboekte training kunnen rechtsgeldig geschieden op het door u bij uw boeking ingevoerde e-mailadres.
 12. Restitutie van de training prijs bij annulering door de cursist of bij niet verschijnen vindt alleen plaats indien u zelf of wij een door uw annulering openvallende plaats tijdig door een andere betalende cursist hebben kunnen invullen. Indien u nog niet betaald heeft, blijft u de training prijs verschuldigd tenzij u zelf voor een andere betalende cursist zorgt. Bij overmacht aan uw kant (ziekte van u zelf of mensen die van u afhankelijk zijn, overlijden in uw directe omgeving; een en ander naar onze beoordeling) krijgt u uw geld niet terug, maar kunt u een vervangende training boeken met een kortingscode die wij u zullen toezenden. Deze vervangende training moet binnen 6 maanden geboekt worden; daarna vervalt de kortingscode. Onder overmacht verstaan wij nadrukkelijk niet uw keuze om persoonlijke of zakelijke belangen voor de training te laten gaan. Voor groepstrainingen gelden afwijkende voorwaarden: de organisator is de overeengekomen trainingsprijs altijd verschuldigd, ongeacht of het aantal afgesproken cursisten ook verschijnt. 
 13. Annuleren van - of niet opkomen dagen bij - gratis trainingen geeft u geen recht op een nieuwe gratis training, tenzij sprake is van overmacht zoals hiervoor bedoeld.
 14. Uitgegeven kortingscodes vervallen op een door ons bepaalde vervaldatum. De kortingscode kan ook vervallen worden verklaard als wij van mening zijn dat hiervan misbruik gemaakt wordt of gemaakt zou kunnen worden (bijv. doordat de code verspreid wordt buiten de doelgroep). Wij kunnen om niet volgeboekte trainingen te promoten een kortingscode uitgeven voor resterende plaatsen. Dit geeft andere cursisten die al geboekt hebben, geen recht op korting, noch voor dezelfde training noch voor een andere training, ook niet bij wijziging van de training datum. 
 15. Het volgen van een training geeft u niet automatisch recht op een diploma/certificaat. U dient naar het oordeel van de instructeur(s) te demonstreren dat u de materie theoretisch en praktisch voldoende beheerst om in een noodsituatie adequaat hulp te kunnen verlenen aan een slachtoffer met een plotselinge hartstilstand. Om te kunnen leren reanimeren moet u op uw knieën kunnen zitten en uw gewicht op uw polsen kunnen zetten. Kunt u dit tijdens de training (tijdelijk) niet, dan kunt u wel aan de training meedoen om de principes te leren, maar kunnen wij u geen diploma/certificaat verstrekken. 
 16. Onze trainingen zijn gericht op het worden van burgerhulpverlener. De training inhoud is daar ook op afgestemd. Na afloop van de training vragen wij u of de deelnemers aan een groepstraining zich aan te melden als burgerhulpverlener. Dit is niet verplicht.
 17. Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze training administratie ten behoeve van de controle op de geldigheid van de afgegeven certificaten en om u tijdig te informeren over de afloop van uw certificaat. Wij kunnen u herinneringen sturen om een herhalingstraining te volgen. 
 18. Wij kunnen uw persoonsgegevens opnemen in het Cosy-systeem van de Nederlandse Reanimatieraad. Wij doen dit om de geldigheid van de bevoegdheid van onze instructeurs te handhaven en om electronische certificaten aan cursisten uit te geven. Ook kunnen wij uw gegevens opslaan in de database van de Hartstichting voor een periode van 30 maanden.
 19. Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel en niet verstrekken aan derden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. 
 20. U dient zelf de (nieuwe) geldigheidsdatum van uw reanimatiecertificaat aan te passen in het oproepsysteem voor burgerhulpverleners. Training dag + 1 jaar.
 21. Wij kunnen deze voorwaarden aanpassen. De nieuwste versie van onze voorwaarden zijn te vinden op onze website (www.aedwageningen.nl). De laatst gepubliceerde voorwaarden zijn van toepassing. Als wij de voorwaarden aanpassen tussen het moment dat u een training geboekt heeft en de training datum, kunt u de training annuleren en krijgt u uw geld terug.
 22. Wij spannen ons in om zo hygiënisch mogelijk te werken. U bent echter zelf ook verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en die van anderen. Indien u ziekteverschijnselen vertoont, verzoeken wij u niet op de training te verschijnen of even overleg te houden met ons. 
 23. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van zaken die u meebrengt naar de training locatie of voor schade van welke vorm dan ook die u door, tijdens of als gevolg van de training heeft geleden, behoudens grove schuld of opzet van ons of van onze instructeurs/vrijwilligers. De Stichting AED Wageningen werkt geheel met vrijwilligers. In geen geval is de Stichting tot hogere bedragen aansprakelijk dan uitgekeerd worden onder de van toepassing zijnde vrijwilligersaansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Wageningen.
 24. Klachten over de training, het niet verstrekken van een certificaat of de gang van zaken tijdens de training verzoeken wij u eerst ter plaatse met de instructeur/trainingsleider te bespreken. Bent u daarna nog niet tevreden, mail uw klacht dan naar info@aedwageningen.nl . Is er dan aan uw klacht nog steeds naar uw mening onvoldoende tegemoetgekomen, dan adviseren wij uw een klacht in te dienen bij de Hartstichting (wij zijn Reanimatiepartner van de Hartstichting).
 25. Wij behouden ons voor aanvullende toegangsvoorwaarden te stellen aan het deelnemen aan een training, bijv. op basis van overheidsmaatregelen of omdat wij dit verstandig vinden i.v.m. het beperken van besmettingen. Als u niet aan die voorwaarden wilt of kunt voldoen, kunt u niet deelnemen. Als wij deze toegangsvoorwaarden bekend maken nadat u heeft geboekt en betaald, kunt u uw training geld terugkrijgen. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om besmetting bij u zelf en anderen te voorkomen.

Versie 7-1-2023